คลินิกประสาทวิทยา

คลินิกประสาทวิทยา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาทและมีภาวะผิดปกติทางสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาทต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ปวดศีรษะ อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก การเคลื่อนไหวผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคความจำเสื่อม ฯลฯ โดยทีมแพทย์ผู้เชื่ยวชาญทางด้านโรคระบบประสาท

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์

สาขาความเชี่ยวชาญ

พญ.ทัศนีย์  ตันติฤทธิศักดิ์ ประสาทวิทยา
นพ.สมชาย  โตวณะบุตร ประสาทวิทยา
นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล ประสาทวิทยา
นพ.เกรียง  อัศวรุ่งนิรันดร์ ประสาทวิทยา
นพ.อัครวุฒิ วิริยเวชกุล ประสาทวิทยา
พญ.กาญจนา  อั๋นวงศ์ ประสาทวิทยา
พญ.ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ ประสาทวิทยา
นพ.สุรศักดิ์  โกมลจันทร์ ประสาทวิทยา
นพ.เมธา  อภิวัฒนากุล ประสาทวิทยา
นพ.ธเนศ  เติมกลิ่นจันทร์ ประสาทวิทยา
นพ.วีระชัย  ก่ำน้ำผึ้ง ประสาทวิทยา
นพ.นฤพัชร  สวนประเสริฐ ประสาทวิทยา
นพ.ธนบูรณ์  วรกิจธำรงค์ชัย ประสาทวิทยา
นพ.ชาญวิทย์   อนุเคราะห์วิทยา ประสาทวิทยา
พญ.เบญญาดา  ชินธัญโชติ ประสาทวิทยา
นพ.ทินนกร  ยาดี ประสาทวิทยา
นพ.ชยุตม์  เกษมสุข ประสาทวิทยา
พญ.อรุณี ประจัญธรรม ประสาทวิทยา
พญ.สุธิรา โพธิศรี ประสาทวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109