ติดต่อโรงพยาบาล

312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-306-9899

e-Mail สถาบันประสาทวิทยา : PNI2183@yahoo.co.th