ศูนย์ความเป็นเลิศโรคลมชัก P-NEC

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานที่ให้บริการ

คลินิกโรคลมชัก  เปิดบริการ ทุกวันพุธ เวลา 13-15 น.

หน่วยติดตามโรคลมชัก เปิดบริการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ตลอด 24 ชม.

คลินิกลมชัก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลมชักในผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ทุกชนิด โดยทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชัก
 • ให้บริการตรวจประเมินเพื่อการผ่าตัดโรคลมชักโดยทีมสหวิชาชีพ

หน่วยติดตามโรคลมชัก

 • ให้บริการผู้ป่วยในขนาด 3 เตียง เพื่อการวินิจฉัยโรคลมชัก การปรับยากันชัก และ การตรวจประเมินเพื่อการผ่าตัด
 • ให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองระยะสั้น 30 นาที และ 4-6 ชม. คลื่นไฟฟ้าสมองร่วมกับภาพวิดีทัศน์ระยะยาว 24 ชม. รวมทั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจากเปลือกสมอง
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะชักต่อเนื่อง (status epilepticus) ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองต่อเนื่อง

คณะบุคลากรที่ให้บริการ

 1. นายแพทย์ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล
 2. แพทย์หญิงกาญจนา อั๋นวงศ์
 3. แพทย์หญิงขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ
 4. นายแพทย์ทินนกร ยาดี
 5. แพทย์หญิงฐาปนี สมบูรณ์
 6. นางสาวจันทร์เพ็ญ พรหมนพพร
 7. นางสาวบัวหลวง วิมุติกุล
 8. นางสาวพิมลพรรณ โพธิอุโมงค์
 9. นายธวัชชัย ร่วมชาติ
 10. นายอุบล ปารามี

Center of Excellence in Epilepsy

Services providing

 • Epilepsy Clinic : working hours: every Wednesday 1-3 PM
 • Epilepsy Monitoring Unit (EMU) : working hours: Monday-Friday 24 hours

Epilepsy Clinic

 • Provides diagnosis and treatment for epilepsies of all types in adults (over 15 years) by epilepsy specialists.
 • Provides diagnosis and treatment of drug resistant or difficult to treat epilepsy.
 • Provides diagnosis and presurgical evaluation for epilepsy surgery by multidisciplinary team

Epilepsy Monitoring Unit (EMU)

 • Provides inpatient unit (3 beds) diagnosis, adjusting treatment and presurgical evaluation.
 • Provides electroencephalography examination (EEG) in short term (30 minutes), multihours (4-6 hours), and long term video EEG monitoring including intracranial EEG.
 • Provides diagnosis and treatment of status epilepticus using continuous EEG monitoring.

Epilepsy Specialist Team

 • Dr Teeradej Srikitvilaikul
 • Dr Kanjana Unnwongse
 • Dr Kwanrat Wangpolpattanasiri
 • Dr Tinonkorn Yadee
 • Dr Thapanee Somboon
 • Khun Chanpen Promnopporn
 • Khun Bualuang Vimutkool
 • Khun Phimonphan Phothiumong
 • Khun Tawachai Ruamchat
 • Khun Ubol Paramee

คลินิกลมชักกุมารประสาทวิทยา

เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-11.30น

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลมชักในเด็ก(อายุน้อยกว่า 15 ปี) โดยทีมกุมารแพทย์สาขาประสาทวิทยาและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคลมชักที่ดื้อต่อยากันชัก

ให้บริการตรวจประเมินเพื่อการผ่าตัดโรคลมชักโดยทีมสหวิชาชีพ


คณะบุคลากรที่ให้บริการ

 • พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์
 • พญ. ปาณิสรา สุดาจันทร์
 • พญ. ชนิกานต์ ศรัทธาพร
 • นพ.อภิมิตร โรจนวัฒน์ศิริเวช

Pediatric Epilepsy Clinic

Provides diagnosis and treatment for all epilepsy types in pediatric patients(under 15 years) by pediatric epilepsy specialists.

Provides proper diagnosis and treatment of drug resistant or difficult to treat epilepsy.

Provides diagnosis and presurgical evaluation for epilepsy surgery by multidisciplinary team