ศูนย์ความเป็นเลิศโรคประสาทวิทยาภูมิคุ้มกัน

คลินิกเฉพาะโรคนี้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนิวโรมัยอิลัยติสออฟติกา โรคมัลติเพิลสเคอโรสิส และโรคสมองอักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ โดยเปิดให้บริการทุกศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท

โรคภูมิคุ้มกันทางระบบประสาทเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติเข้าทำลายระบบประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลาย การวินิจฉัยโรคดังกล่าวอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการทำภาพถ่ายทางสมอง หรือไขสันหลัง การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า แต่การตรวจดังกล่าวบางครั้งอาจไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน และอาจไม่สามารถแยกโรคจากภาวะติดเชื้อ หรือหลอดเลือดสมองตีบ หรือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท ปัจจุบันวิทยาการของการตรวจโรคดังกล่าวมีมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีความผิดปกติที่มีความจำเพาะสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง  ดังนั้น กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยาจึงได้ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยทั้งในและนอกสถาบันทั่วประเทศ โดย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การทดสอบที่ให้บริการ

 1. การตรวจ Paraneoplastic Autoantibody screening ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติดังต่อไปนี้ ANNA-1, ANNA-2, ANNA-3, PCA-1, PCA-2, PCA-Tr, Anti-CRMP-5, Anti-GAD, Anti-NMDA, Anti-Lgi1, Anti-Caspr2, Anti-GABAb, Anti-DPPX, Anti-AMPA, Anti-Amphiphysin, Anti-SRP
 2. การตรวจหาภูมิคุ้มกันของโรค Neuromyelitis optica (NMO-IgG/AQP4-IgG)
 3. การตรวจหาภูมิคุ้มกันของโรค Myasthenia gravis : Acetylcholine Receptor antibody (AChR)
 4. การตรวจหาภูมิคุ้มกันของโรคทางระบบประสาทส่วนปลายที่มีผลต่อเส้นประสาท เป็นการตรวจหา Ganglioside antibody (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG/IgM

การเก็บสิ่งส่งตรวจ

 1. เจาะเลือดประมาณ 5-10 ml ใส่ใน non-EDTA tube สำหรับ CSF ใช้ 1 ml
 2. สำหรับสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด ให้ปั่นแยก serum ออกจากเซลเม็ดเลือด และเก็บเอาเฉพาะ serum ใส่ใน non-EDTA tube ปิดจุกให้แน่น (แนะนำใช้แผ่น paraffin) พันรอบจุกเพื่อป้องกันการรั่วซึมระหว่างการนำส่ง
 3. ถ้าสิ่งส่งตรวจนั้นสามารถส่งได้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 5 วัน สามารถนำส่งได้โดยไม่จำเป็นต้องแช่น้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้ง แต่ถ้ามีการเก็บสิ่งส่งตรวจช่วงวันหยุด ควรจะเก็บ serum หรือ CSF ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียสจนกระทั่งพร้อมนำส่ง

ข้อควรระวัง ทั้ง serum และ CSF ไม่ควรแช่แข็งในช่องแช่แข็ง เนื่องจากการแช่แข็งแล้วนำมาละลายเพื่อทำการตรวจ จะทำให้ antibody ถูกทำลายได้

ช่วงเวลาที่ห้องปฏิบัติการทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 9.00 น. – 19.30 น.

วันเสาร์                  :  9.00 น. – 12.30 น.

ห้องปฏิบัติการจะหยุดการให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

ระยะเวลาการได้ผลการตรวจหลังได้รับสิ่งส่งตรวจ

Paraneoplastic screening, AQP4-IgG and ganglioside antibody: ภายใน 5 วันทำการ

AChR antibody: ภายใน 14 วันทำการ

ในกรณีที่ต้องการผลการตรวจด่วนหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

email : neuroimmunology.pni@gmail.com

หรือเบอร์โทร : 02-306-9899 Ext 2246

 

Center of Excellence in Neuroimmunology

Autoimmune Neurology Clinic

This special clinic serves the patients who have been diagnosed with autoimmune neurological diseases. These includes neuromyelitis optica, multiple sclerosis and limbic encephalitis. The clinic operates on every 3rd Friday of the month from 1 pm to 3 pm. All patients are by appointment only.

Neuroimmunology laboratory

Immune mediated neurological disease caused by an abnormal immune response that destroys the central and peripheral nervous system. Such a diagnosis relying on history, physical examination and imaging of brain and/or spinal cord. But it occasionally may not have a clear answer and may not be able to distinguish the disease from infection or vascular disorder or degeneration of the nervous system. The current technology makes the laboratory more efficiently to detect abnormal antibody that will be the marker for these diseases.  It is very important to have the correct diagnosis for proper treatment in these patients. Thus, Prasat Neurological Institute established the first laboratory in Thailand that provides the comprehensive service for autoantibody detection for autoimmune neurological disease. We provide the services for all over the country.

The service tests

 1. Paraneoplastic screening autoantibody  which detects autoantibodies as follows: ANNA-1, ANNA-2, ANNA-3, PCA-1, PCA-2, PCA-Tr, Anti-CRMP-5, Anti-GAD, Anti-NMDA, Anti-Lgi1, Anti-Caspr2, Anti-GABAb, Anti-DPPX, Anti-AMPA, Anti-Amphiphysin, Anti-SRP
 2. Neuromyelitis optica : NMO-IgG/AQP4-IgG
 3. Myasthenia gravis : Acetylcholine Receptor antibody (AChR-IgG)
 4. Ganglioside antibody : GM1, GM2, GD1a, GD1b GM3, GQ1b, GT1b (IgG/IgM)

How to do the proper specimen collection

 1. Collect the blood around 5-10 ml in non-EDTA tube or CSF for 1 ml.
 2. For blood: Spinned the whole blood to separate serum from cellular components and transferring only serum with tightly sealed non-EDTA tube.
 3. If the specimen could be arrived to the laboratory within 5 days, the serum could be transferred without ice or dry-ice. If the serum was collected within the weekend or could not be transferred within that day, it should be stored in 4 C degree until the transportation is available.

*It is important to note that the specimens should not be frozen since freeze and thawed may destroy antibody.*

Operation time:  Monday – Friday   9.00 am to 7.30 pm.

Saturday                 9.00 am to 12.30 pm.

Sunday and Holidays   Closed

Turnover time from receiving specimen to reporting the result

Paraneoplastic screening, AQP4-IgG and ganglioside antibody: within 5 business days.

AChR antibody: within 14 business days.

 

For expressed service and other information please contact

email : neuroimmunology.pni@gmail.com

or Tel : 02-306-9899 Ext 2246