ศูนย์ความเป็นเลิศโรคเนื้องอกระบบประสาท

COE Brain Tumor

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกสมองทุกชนิด พร้อมทั้งการรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลทั่วประเทศในการรักษาเนื้องอกสมองที่รักษายากอีกด้วย

ปัจจุบันทางศูนย์ COE Brain Tumor ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองมากกว่าปีละ 400 ราย โดยทีมแพทย์ ได้แก่ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์ระบบประสาท กุมารแพทย์ระบบประสาท รังสีแพทย์        พยาธิแพทย์ พยาบาลที่เชียวชาญทางด้านมะเร็ง และนักสังคมสงเคราะห์ ที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือทางด้านการรักษาและด้านวิชาการกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร ทั้งการฉายแสง การใช้ยาเคมีบำบัด และการผ่าตัด ซึ่งทางศูนย์ COE สามารถให้การรักษาได้ทั้งแบบปกติและแบบส่องกล้องผ่าตัดเนื้องอกสมองบางชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเนื้องอกสมองได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงที มีโอกาสหายขาดจากโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ศูนย์ COE Brain Tumor ยังให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเมื่อมีภาวะความพิการของเส้นประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้า (Facial nerve palsy) โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (ประสาทศัลยแพทย์, แพทย์ศัลยกรรมพลาสติก, จักษุแพทย์, แพทย์ด้านประสาทวิทยา, จิตแพทย์และแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู) ผ่านงานบริการ Facial Clinic ผลของการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้สถาบันประสาทวิทยาได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐระดับดีเด่น จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการในปี พ.ศ.2558