ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อมูลพื้นฐาน
สถาบันประสาทวิทยาเป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ เป็นสถาบันชั้นนำด้านระบบประสาท มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้โรคทางระบบประสาท รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์และพัฒนาดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิโดยครอบคลุมถึงปัญหาสุขภาพที่สำคัญทางด้านโรคหลอดเลือดสมองในระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ถูกพบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมดในสถาบันประสาทวิทยา การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นการยกระดับความสามารถในการดูและรักษาทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถลดอัตราตายและอัตราความพิการของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้
เป้าประสงค์ : พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองให้มีผลการดำเนินงานเทียบเคียงกับหน่วยงานระดับเดียวกันหรือสูงกว่าทั้งในและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายวิชาการหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมองระดับภูมิภาคของประเทศ
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโรคหลอดเลือดสมอง
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสถาบันประสาทวิทยาและศูนย์การแพทย์โรคหลอดเลือดสมอง ในส่วนภูมิภาคให้เป็นศูนย์บริการ การรักษาและรับส่งต่อโรคหลอดเลือดสมอง
2. พัฒนาสถาบันประสาทวิทยาให้เป็นศูนย์วิชาการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเป็นต้นแบบด้านการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์และสนับการดำเนินการของศูนย์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคที่เป็นเครือข่าย
3. พัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาและเครือข่ายหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง
เข็มมุ่ง
1. พัฒนาและขยายเครือข่ายวิชาการหน่วยบริการโรคหลอดเลือดสมอง
2. พัฒนาโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นเครือข่ายให้สามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit ) และสามารถให้บริการในระบบ Stroke fast track ได้
3. พัฒนา Stroke unit เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke awareness ) และการดูแลรักษาเมื่อเกิดเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke alert )
งานบริการ
1. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพื่อตรวจค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม(กลุ่มงานประสาทวิทยา)
2. บริการหออภิบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง(กลุ่มงานประสาทวิทยา)
3. บริการยาฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันภายใน 4.5 ชั่วโมงแรก(กลุ่มงานประสาทวิทยา)
4. โครงการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
5. โครงการ discharge counceling in stroke unit(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
6. โครงการบริบาลทางเภสัชกรรมใน warfarin clinic(กลุ่มงานเภสัชกรรม)
Center of Excellence in Cerebrovascular diseases
Service perspectives
Prasat Neurological Institute is expertise in neurological diseases hospital under department of medical services, ministry of public health. We care every neurological diseases ranging from neurological to neurosurgical conditions as well as neuropediatric condition, perform relevant research including strengthen our services and transfer these knowledge including advances in medical technology to other hospitals. Stroke is the most common problem among patients came to our institute. Establishing center of excellence in cerebrovascular disease would help us in enhancing our capability to take care of patients in these groups to achieve high standard of care and also decrease the mortality and the morbidity.
Our aims :
1) to be super-tertiary care
2) to be referral center
3) to be research and development center
4) to be training center
5) to be reference center
6) to be national body and policy advocacy network
Our strategy:
1. Progress knowledge, developing learning center and transfer high quality knowledge accompany with high standard of care as well as rehabilitation under high quality administration
2. Raise center of excellence of cerebrovascular diseases to achieve at national level or even international level
3. Strengthening stroke unit and help secondary, tertiary care hospital establishing stroke unit and be able to provide stroke fast track service national wide.
4. Arrange and provide database collaborate with hospital network for improving service and research purposes.
5. Publicize stroke awareness and stroke alert to general public.
All of these strategies we do wish population will be in good health free from stroke and receive cutting-edge care under high standard center of excellence in stroke.

Current services
Stroke unit and stroke fast track care
Stroke and dementia screening Extra time clinic
Warfarin clinic
Pharmaceutical monitoring and discharge counseling service