ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระบบประสาทไขสันหลัง

ข้อมูลพื้นฐาน    

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางระบบประสาทไขสันหลังที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด  ความเสื่อมของกระดูกสันหลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระดูกสันหลัง การแก้ไขความผิดปกติทางระบบประสาทไขสันหลัง และส่วนประกอบอื่นๆของกระดูกสันหลังที่มีสาเหตุจากการได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง    และยังให้บริการเปิดรับการปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนยุ่งยากในการรักษา จากสถานพยาบาลอื่นๆเข้ามารับการรักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ

ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯทุกท่าน จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ และสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบประสาทไขสันหลัง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีความแม่นยำในการวินิจฉัยซึ่งจะช่วยทำให้สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

การเข้ารับบริการ ผู้ป่วยสามารถเข้ามารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่แผนกผู้ป่วยนอกได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหรือมีภาวะเร่งด่วนทางด้านระบบประสาทไขสันหลังสามารถเข้ามารับบริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการเข้ามารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิชาการและบริการโรคระบบประสาทไขสันหลังที่ยุ่งยากซับซ้อนของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย

พันธกิจ

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ โรคระบบประสาทไขสันหลัง
  2. จัดบริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทไขสันหลังที่ซับซ้อนในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงมาตรฐานของประเทศ
  3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทไขสันหลังพัฒนาสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล

เป้าประสงค์

ผู้ใช้บริการยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา และวางใจในความเชี่ยวชาญทางวิชาการของสถาบัน

วัตถุประสงค์

ผู้รับบริการโรคระบบประสาทไขสันหลังได้รับการดูแลรักษาด้วยความเชี่ยวชาญชั้นสูง

ยุทธศาสตร์

ผลงานวิชาการ บริการเป็นเลิศ  บุคลากรทางการแพทย์คุณภาพ ผลิตเพื่อประเทศ เป็นสถาบันหลักแห่งชาติระดับสากล องค์กรสมรรถนะสูง มีคุณธรรม พึ่งตนเองได

กิจกรรม

  • งานสร้างเสริมความตระหนักให้แก่ประชาชน เรื่องโรคปวดหลัง ผ่านกิจกรรม  “ โครงการรักษ์หลัง”