ทำเนียบผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร

พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2513

 

นายแพทย์อาคม สรสุชาติ

พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2517

 

นายแพทย์ดุสิต สุนทราณู

พ.ศ.2517 – พ.ศ.2527

 

แพทย์หญิงนันทนิตย์ จิตต์สุคนธ์

พ.ศ.2527 – พ.ศ.2532

 

แพทย์หญิงอร่ามศรี วสุวัต

พ.ศ.2532 – พ.ศ.2536

นายแพทย์ทรงสันต์ พานิชวัฒน์

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2539

นายแพทย์ชูพงษ์ เสนจันทร์ฒิไชย

พ.ศ.2539 – พ.ศ.2542

 

แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ

พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546

 

นายแพทย์มัยธัช สามเสน

พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555

 

นายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล

พ.ศ.2555 – พ.ศ.2557

 

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

พ.ศ.2557 – 2561

 

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน