คลินิกโรคลมชัก

โรคลมชัก เป็นโรคที่พบบ่อยมากเป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย รองจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคปวดศีรษะ เป็นภาวะทางระบบประสาทที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชัก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง อย่างเฉียบพลันของการส่งคลื่นสัญญาณกระแสไฟฟ้าของเซลล์สมอง  หากผู้ป่วยโรคลมชักได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

คลินิกโรคลมชัก สถาบันประสาทวิทยา เปิดให้บริการตรวจรักษา ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์
สาขาความเชี่ยวชาญ
นพ.สมชาย  โตวณะบุตร ประสาทวิทยา
พญ.กาญจนา อั๋นวงศ์ ประสาทแพทย์
พญ.ขวัญรัตน์ หวังผลพัฒนศิริ ประสาทแพทย์
นพ.ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล ประสาทศัลยศาสตร์
แพทย์ประจำบ้าน ประสาทวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานบริการผู้ป่วยนอก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-306-9899 ต่อ 2175,2109