คลินิกอายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ กลุ่มงานอายุรกรรมระบบประสาท

วัน
เช้า (9.00-12.00)
บ่าย (13.00-16.00)
จันทร์
พ.ทินนกร

พ.สหรัฐ

พ.สมชาย

พ.ธเนศ

พ.ณัฎลดา

พ.เหรียญชัย

อังคาร
พ.สุรศักดิ์

พ.ขวัญรัตน์

พ.สุชาติ

พ.ฐาปนี

พ.เมธา

พ.จิตปภา
พุธ
พ.สุรศักดิ์

พ.ทัศนีย์

พ.กาญจนา อ.

พ.ธน

พ.วีระชัย

พ.นฤพัชร

พ.นิมิตต์
พฤหัสบดี
พ.เมธา

พ.อัครวุฒิ

พ.สหรัฐ

พ.ธเนศ

พ.ธน

พ.ชยุตม์

พ.ธนบูรณ์

ศุกร์
พ.เกรียง

พ.วีระชัย

พ.อัครวุฒิ

พ.ฐาปนี

พ.ทินนกร

พ.กาญจนา อ.

พ.สุชาติ

พ.ขวัญรัตน์

 

คลินิกเฉพาะโรค กลุ่มงานอายุรกรรมระบบประสาท

 

คลินิกMS : ศุกร์ที่ 3 ของเดือน
พ.เมธา

คลินิก ALS : ศุกร์ที่ 3 ของเดือน
พ.นฤพัชร , พ.ธเนศ

คลินิกความจำ : ศุกร์ที่ 4 ของเดือน
พ.ทัศนีย์,
พ.นฤพัชร,
พ.รุ่งทิพย์