ประวัติผู้อำนวยการ

 

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา