สำนักงานคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

SOP 3.0

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา

กรณีที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง

กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทรายงานผู้ป่วย

กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง