แผนยุทธศาสตร์

ปรัชญา/ค่านิยม

PRASAT

P : Professional
    : ทำแบบมืออาชีพ
R : Respect
    : การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
A : Attitude
    : การมีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ ประหยัด อดทน
S : Supertertiary
    : ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (การให้บริการ)
A : Accountability
    : ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
T : Teamwork
    : การทำงานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

 

ผู้อำนวยการ แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ แถลงนโยบายแก่บุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7 ในวันที่ 2 มกราคม 2562 อ่ายรายละเอียด

 

Doc4

 

วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำด้านวิชาการ และบริการโรคระบบประสาทของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับเอเซีย

พันธกิจ

  • ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์โรคระบบประสาท
  • จัดบริการทางการแพทย์ด้านระบบประสาทที่ซับซ้อน ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงที่มีมาตรฐานของประเทศ
  • ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท
  • พัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถใน ระดับสากล