แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา/ค่านิยม

PRASAT

P : Professional
    : ทำแบบมืออาชีพ
R : Respect
    : การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
A : Attitude
    : การมีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ ประหยัด อดทน
S : Supertertiary
    : ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (การให้บริการ)
A : Accountability
    : ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
T : Teamwork
    : การทำงานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน