คณาจารย์

นายแพทย์

ธีรเดช

ศรีกิจวิไลกุล

นายแพทย์

กุลพัฒน์

วีรสาร

นายแพทย์

ประเสริฐ

เอี่ยมปรีชากุล

นายแพทย์

ธีระ

ตั้งวิริยะไพบูลย์

นายแพทย์

พร

นริศชาติ

นายแพทย์

วุฒิพงษ์

ฐิรโฆไท

นายแพทย์

พงษ์วัฒน์

พลพงษ์

แพทย์หญิง

ศรัญญา

ยุทธโกวิท

นายแพทย์

กรภัค

หวังธนภัทร

นายแพทย์

เอกพจน์

จิตพันธ์

แพทย์หญิง

วริสา

วงศ์ภาณุวิชญ์