กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์

พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์
  2. จัดบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงที่มีมาตรฐานของประเทศ
  3. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางประสาทศัลยศาสตร์
ผลลัพธ์
  1. ได้บุคลากรทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ประชาชนได้รับการบริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวสาร

[lpbc posts=”5″ categories=”33″ more=”- อ่านทั้งหมดของ %name%” ]