ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

This entry was posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รับสมัครงาน. Bookmark the permalink.