ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๓๕ รายการ
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  4. รายละเอียดคุณลักษณะน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

หมายเหตุ ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 4  สิงหาคม 2563 โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2242,2292

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.