ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย63

This entry was posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.