ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ฯ

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

4.รายละเอรยดข้อกำหนดและเงื่อนไขงานจ้างเหมาขนคนไข้

หมายเหตุ ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563-1 กรกฎาคม 2563

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.