ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ฯ

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

3. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขงานซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย จำนวนประมาณ 255,500 กิโลกรัม ฯ

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.