คู่มือการให้บริการประชาชน

  1. คู่มือการให้บริการประชาชน งานบริการทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
  2. คู่มือการให้บริการประชาชน เรื่อง การรับบริการหอผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง
  3. คู่มือการให้บริการประชาชน แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

This entry was posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.