ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับปรับปรุงตามข้อวิจารณ์)

1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศ ฯ

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

4. รายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนระบบสารสนเทศฯ

หมายเหตุ ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.