หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke nurse : Manager course)

ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแม่น้ำแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร

This entry was posted in ข่าวสารการอบรม. Bookmark the permalink.