ประกวดราคาซื้อซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา). Bookmark the permalink.