ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับพร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.