สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ได้ ที่นี่

This entry was posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง. Bookmark the permalink.