ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Clopidogrel 75 mg Tab จำนวน 300,000 เม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in Uncategorized, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา. Bookmark the permalink.