ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาชุดวินิจฉัยทางรังสี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.