ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563 ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ

3. รายละเอียดคุณลักษณะน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา 9 – 13 ธันวาคม 2562

This entry was posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.