ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำรองคลัง ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.