ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ฉลากยา ขนาด 85×60 มม. จำนวน 5,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

This entry was posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.