เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 8

รับสมัคร วันที่ 16 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพรัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ทาง ww.pni.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.