สำนักงานคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

SOP 3.0

กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง

กรณีที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทรายงานผู้ป่วย

กรณีที่ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาสาสมัครโดยตรง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา
This entry was posted in ประกาศ. Bookmark the permalink.