สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่

This entry was posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. Bookmark the permalink.