ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน

ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาบริการMRI

ยอดประมาณการให้บริการ MRI

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยMRI

ร่างประกาศจ้างเหมาบริการตรวจด้วยMRI

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการMRI

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.