ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ราคากลางน้ำยาภูิมคุ้มกันวิทยา

2. ร่างเอกสารประกวดราคา น้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา

3. ร่างประกาศ น้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา

4. สเปคน้ำยาภูมิคุ้มกันวิทยา

 

หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561

This entry was posted in ประกาศร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.