– เอกสารประกอบการบรรยาย มหกรรมคุณภาพถนนราชวิถีครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร สถาบันประสาทวิทยา

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การพัฒนาคุณภาพ ให้อยู่ในชีวิตประจำวันและยั่งยืน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.