Category Archives: ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาซื้อซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์