Category Archives: ประกาศเชิญชวนประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อสายวัดประจุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ

ดาวน์โหลด

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อสายวัดประจุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อที่หนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องสมอง จำนวน 39 รายการ

ดาวโหลด

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อที่หนีบหลอดเลือดโป่งพองในช่องสมอง จำนวน 39 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อที่หนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 83 รายการ

ดาวโหลด

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อที่หนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน 83 รายการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จ้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยนอกจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวนประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)