Category Archives: ประกาศร่างประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ระยะเวลา 12 เดือน

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังนี้ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 2. จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 3. ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 4. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ดังนี้ 1. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 2. ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 3. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย 4. งาน จ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

Posted in Feature, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1. เอกสารประกวดราคา 2. ประกาศสถาบันฯ 3. ราคากลาง 4. รายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ ระยะเวลาในการเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศสถาบันประสาทวิทยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง รายละเอียด

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุนหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ -รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ -เอกสารประกวดราคา -ตารางราคากลาง

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุนหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ราคากลางน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด สเปคน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด ประกาศร่าง น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด   หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2562

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน

ตารางราคากลางอ้างอิงจ้างเหมาบริการMRI ยอดประมาณการให้บริการ MRI ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยMRI ร่างประกาศจ้างเหมาบริการตรวจด้วยMRI รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการMRI

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 Tesla ระยะเวลา 60 เดือน