Category Archives: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ที่นี่

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ที่นี่

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ที่นี่

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา จำนวน 8 รายการระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา จำนวน 8 รายการระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลด

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2561

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลด

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2561

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลด

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2561