Category Archives: สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดแลกเปลี่ยนพลาสมา (Spectra optia exchange kit) จำนวน 300 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกอ่านประกาศ

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดแลกเปลี่ยนพลาสมา (Spectra optia exchange kit) จำนวน 300 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอาหาร จำวนวน 12 รยการ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกอ่านประกาศ

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอาหาร จำวนวน 12 รยการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศ ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณห๓ุมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณห๓ุมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ได้ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563