Category Archives: สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ได้ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ได้ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมามาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมามาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 30 พฤจิกายน 2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 30 พฤจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 31 ตุลาคม 2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 31 ตุลาคม 2562