Category Archives: ประกาศ

ขอเชิญผู้ป่วยที่สนใจการใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mmr.nci.go.th/

http://mmr.nci.go.th/

Posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์ | Comments Off on ขอเชิญผู้ป่วยที่สนใจการใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://mmr.nci.go.th/

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดแลกเปลี่ยนพลาสมา (Spectra Optia Exchange Kit) จำนวน 300 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดแลกเปลี่ยนพลาสมา (Spectra Optia Exchange Kit) จำนวน 300 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 รายการ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ฯ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ฯ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง