Category Archives: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ด้านหลัง (Posterior) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ด้านหลัง (Posterior) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอแบบปรับองศาได้ (Dynamic plate) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอแบบปรับองศาได้ (Dynamic plate) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอิเล็คโตรดสำหรับวัดสัญญาณจากผิวสมอง จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดอิเล็คโตรดสำหรับวัดสัญญาณจากผิวสมอง จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้ชนะประกวดราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI Ankle brachial index) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาชุดวินิจฉัยทางรังสี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาชุดวินิจฉัยทางรังสี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมามาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมามาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคา | Comments Off on ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)