Category Archives: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอแบบเคลื่อนที่ไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอแบบเคลื่อนที่ไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศ, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 15 ชิ้น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม คลิกอ่าน

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Activa PC Neurostimulator ของชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Activa PC Neurostimulator ของชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการระบบเครือข่ายสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการระบบเครือข่ายสัญญาณดิจิตอล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสารทึบรังสีและสารเพิ่มความชัด จำนวน 2 รายการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสารทึบรังสีและสารเพิ่มความชัด จำนวน 2 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น 1.0 mmol/ml ขนาด 15 ml จำนวน 800 ขวด

คลิกอ่านประกาศ

Posted in แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสารเพิ่มความชัดใน MRI ความเข้มข้น 1.0 mmol/ml ขนาด 15 ml จำนวน 800 ขวด

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ดเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ดเครื่องดมยาสลบแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระบบ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดแบบสองระบบ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563-30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง