Author Archives: a_com

ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563 ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. ประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ 3. รายละเอียดคุณลักษณะน้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคา 9 – 13 ธันวาคม 2562

Posted in ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding), ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563 ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์รังสีร่วมรักษา จำนวน 2 โครงการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์รังสีร่วมรักษา จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ ร่างประกวดราคาการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยมีรายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี้ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ ร่างประกาศซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ ราคากลางซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ

Posted in ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 34 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จำนวน 8 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Rigid plate) จำนวน 8 รายการ ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563-30 ก.ย. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกอ่านประกาศ

Posted in สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อหัวตัด หัวเจาะ หัวกรอ และใบมีด จำนวน 4 รายการ

ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน หรือ รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดการรับโอน หรือ รับย้าย 2. ใบขอโอน 3. ใบขอย้าย

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ “รับโอน หรือ รับย้าย” ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน