Author Archives: a_com

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 โครงการ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 โครงการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดนำ้ยาตรวจสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดนำ้ยาตรวจสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1. เอกสารประกวดราคา 2. ประกาศสถาบันฯ 3. ราคากลาง 4. รายละเอียดคุณลักษณะ หมายเหตุ ระยะเวลาในการเผยแพร่รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562

Posted in ข่าวร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุด Mechanical Thrombectomy device

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุด Mechanical Thrombectomy device

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิตอล

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิตอล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทและงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,042,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศสถาบันประสาทวิทยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง รายละเอียด

Posted in ข่าวร่างประกวดราคา | Comments Off on ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารผู้ป่วยจักษุประสาทวิทยาและงานกายภาพบำบัด

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเทคนิค พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก พนักงานบริการ พนักงานผ่าและรักษาศพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in Feature, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2562