Author Archives: a_com

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ, สมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อเยื่อหุ้มสมองเทียม แบบวาง จำนวน 3 รายการ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อเยื่อหุ้มสมองเทียม แบบวาง จำนวน 3 รายการ

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 30 รายการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ เผยแพร่แผนการซื้อจัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Hypo-Hyperthermia)

ประกาศ เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 4

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 4 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.เอกสารประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ Brain tumor 2. แผ่นผับอบรมโครงการ Brain tumor   หมายเหตุ  1. รับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ทาง www.pni.go.th

Posted in ข่าวสารการอบรม | Comments Off on ประกาศ เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 4

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ด้วยกรมการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 18 รายการ  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

ตาามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยโปร ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมด-วัน จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ