Author Archives: a_com

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (infuion pump) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (infuion pump) ฯ 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ 3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่อง ควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (infuion pump) ฯ 4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ หมายเหตุ ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 สิ้นสุดวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (infuion pump) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิทัล จำนวน 1 โครง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิทัล 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรฯ 3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4. รายละเอียดคุณลักณะเฉพาะโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิทัล

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบดิจิทัล จำนวน 1 โครง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลัง

Posted in Uncategorized, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์ | Comments Off on ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ได้ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคาระห์การนอนหลับพร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศเชิญชวน(ประกาศประกวดราคา) | Comments Off on ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคาระห์การนอนหลับพร้อมตรวจคลื่นไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่องรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ นักโภชนาการ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ นั้น กรมการแพทย์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และให้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ได้ ที่นี่

Posted in สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านประกาศ

Posted in ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน 7 รายการ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on เผยแพร่แผนการจัดซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasound)

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | Comments Off on ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง(Ultrasound)