Author Archives: admin

Line@pniconsult เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และช่องทางชำระค่ารักษาพยาบาล ด้วยการโอนเงิน

Posted in ประกาศ | Comments Off on Line@pniconsult เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการบริการ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) และช่องทางชำระค่ารักษาพยาบาล ด้วยการโอนเงิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Activa PC Neurostimulator ของชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง | Comments Off on ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Activa PC Neurostimulator ของชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2563

Posted in ประกาศ | Comments Off on แผนยุทธศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2563

ประกาศรับโอนรับย้าย

Posted in รับสมัครงาน | Comments Off on ประกาศรับโอนรับย้าย

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 6 มกราคม 2563  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจ เส้นเลือดและเส้นประสาทด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง (Cryostat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 26 ธันวาคม 2562  โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ สถาบันประสาทวิทยา  เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง (Cryostat) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเอกซเรย์ทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02-306-9899 ต่อ 2292,2242 e-mail: aonpni@hotmail.com

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเอกซเรย์ทางทันตกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาในการรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยต้องแสดงความคิดเห็นมาเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 023069899 ต่อ 2292,2242 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์. 02-306-9899 ต่อ 2292,2242

Posted in ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่างประกวดราคา | Comments Off on ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันสำหรับแพทย์

Posted in CPG/CNPG | Comments Off on แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันสำหรับแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 8

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 8 1. การลงทะเบียน    ชำระเงินค่าลงทะเบียน 45,000 บาท (ค่าลงทะเบียนในการอบรมนี้ ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ตำรา ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องซื้อเพื่อการศึกษา และค่าธรรมเนียมการดูงานโรงพยาบาล)            1. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากสถาบันประสาทวิทยา ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินที่ www.pni.go.th     กรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมให้ครบถ้วน โดยระบุ Product code 9598  และติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ระยะเวลาการลงทะเบียนและชำระเงิน   วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม … Continue reading

Posted in ข่าวสารการอบรม | Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 8