เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted in ประกาศ | Comments Off on เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการติดตามการเบิกจ่ายเงินบำรุง พ.ศ. 2563

Posted in ประกาศ | Comments Off on รายการติดตามการเบิกจ่ายเงินบำรุง พ.ศ. 2563

รายการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted in ประกาศ | Comments Off on รายการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเชิงสถิติ

Posted in ประกาศ | Comments Off on ข้อมูลเชิงสถิติ

การพัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

1

2

Posted in ประกาศ | Comments Off on การพัฒนาความรู้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ประมวลกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/บริการ

Posted in กิจกรรม | Comments Off on ประมวลกิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/บริการ

กิจกรรมจัดตั้งชมรมจริยธรรม มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 50% ของจำนวนสมาชิกในองค์กร

อ่าน PDF

Posted in กิจกรรม | Comments Off on กิจกรรมจัดตั้งชมรมจริยธรรม มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 50% ของจำนวนสมาชิกในองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561

Posted in กิจกรรม | Comments Off on ประมวลภาพกิจกรรมการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561

ประมวลภาพโปสเตอร์ไม่รับของขวัญของฝาก

Posted in ประกาศ | Comments Off on ประมวลภาพโปสเตอร์ไม่รับของขวัญของฝาก

กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา/หลักศาสนาหรือคุณธรรมนำการพัฒนา/การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิด PDF

Posted in กิจกรรม | Comments Off on กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ตามคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา/หลักศาสนาหรือคุณธรรมนำการพัฒนา/การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง