ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันประสาทวิทยา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันประสาทวิทยา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันประสาทวิทยาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการ ต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตน เองในเบื้องตน รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ตั้ง
ขั้นตอนการให้บริการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันประสาทวิทยาดำเนินงานโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ห้อง ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ในอาคารรัชมงคล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์
นางสาวลภัส
นางจิตติมา
นางสาวสุกัญญา
นายนิติกร
นางสาวน้ำฝน
นางสาวญนันทพร
นางสาวน้ำทิพย์
นางสาวชวัลลักษณ์
นางสาวนาตยา
นางสาวเจสิการ์
นางสาวสิริลักษณ์
หมีวัน
ชาตยาทร
อริพ่าย
ซาไช
แสงโชติ
นัยขจร
กอวิไล
สุขประยูร
กลั่นน้ำเค็ม
อินมา
มุ่งสุข
อึ้งถาวร

…………………………………………..คำสั่ง………………………………………….

เอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2.คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ของเจ้าหน้าที่รัฐ

3.รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันประสาทวิทยา ปีงบประมาณ 2559

4. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถาบันประสาทวิทยา ปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน)

5.พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

6.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

7.พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

8.พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

9.ประกาศประราคาจัดซื้อ – จัดจ้าง (สถาบันประสาทวิทยา)

10.แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (สถาบันประสาทวิทยา) ประจำปี 2560

11.ราชกิจจานุเษกษา

12.โครงสร้างภายในสถาบันประสาทวิทยา

13.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง