ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab พยาธิ) ระยะเวลา 10 เดือน

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab พยาธิ) ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ตารางราคากลางอ้างอิงLab พยาธิ

2. ร่างเอกสารประกวดราคา (Lab พยาธิ) 10 เดือน

3. ร่างประกาศประกวดราคา (Lab พยาธิ) 10 เดือน

4. รายละเอียดคุณลักษณะ Lab พยาธิ

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา. Bookmark the permalink.