เปิดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. แผ่นพับอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7

2. หนังสือประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7

3. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรมฯ

 

หมายเหตุ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ทาง www.pni.go.th

2. สอบคัดเลือก   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก    วันที่ 12 ธันวาคม 2561  ทาง www.pni.go.th

This entry was posted in ข่าวสารการอบรม. Bookmark the permalink.