ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ฯ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้

1. ประกาศ-ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

2. รายละเอียดและเงื่อนไขงานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

3. ตารางราคากลางอ้างอิงเครื่องมือแพทย์62

4. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

5. เอกสารแนบท้าย ก

6. เอกสารแนบท้าย ข

7. เอกสารแนบท้าย ค จ ง

8. เอกสารแนบท้าย ฉ

 

This entry was posted in ข่าวร่างประกวดราคา, ประกาศ. Bookmark the permalink.